приватноста

Политика за приватност
1. Приватност на прв поглед
Генерални информации
Следниве белешки даваат едноставен преглед на тоа што се случува со вашите лични податоци кога ќе ја посетите оваа веб-локација. Лични податоци се сите податоци со кои може да бидете лично идентификувани. Детални информации за темата заштита на податоците може да се најдат во нашата декларација за заштита на податоци наведена под овој текст.

Собирање податоци на оваа веб-локација
Кој е одговорен за собирање податоци на оваа веб-локација?
Обработката на податоците на оваа веб-локација ја врши операторот на веб-страницата. Нивните податоци за контакт можете да ги најдете во делот „Известување за одговорното тело“ во оваа изјава за заштита на податоците.

Како ги собираме вашите податоци?
Од една страна, вашите податоци се собираат кога ни ги доставувате. Ова може да биде z. Б. бидат податоци што ги внесувате во контакт форма.

Другите податоци се собираат автоматски или со ваша согласност од страна на нашите ИТ системи кога ќе ја посетите веб-локацијата. Ова се првенствено технички податоци (на пр. интернет прелистувач, оперативен систем или време на приказ на страницата). Овие податоци се собираат автоматски веднаш штом ќе влезете на оваа веб-локација.

За што ги користиме вашите податоци?
Дел од податоците се собираат за да се осигура дека веб-локацијата е обезбедена без грешки. Други податоци може да се користат за анализа на вашето корисничко однесување.

Кои права ги имате во однос на вашите податоци?
Имате право во секое време да добивате информации за потеклото, примачот и целта на вашите зачувани лични податоци бесплатно. Вие исто така имате право да побарате корекција или бришење на овие податоци. Ако сте дале согласност за обработка на податоци, можете да ја отповикате оваа согласност во секое време во иднина. Исто така, имате право, под одредени околности, да побарате да се ограничи обработката на вашите лични податоци. Исто така, имате право да поднесете жалба до надлежниот надзорен орган.

Можете да не контактирате во секое време доколку имате дополнителни прашања на тема заштита на податоците.

2. Општи информации и задолжителни информации
заштита на податоци
Операторите на овие страници многу сериозно ја сфаќаат заштитата на вашите лични податоци. Ние ги третираме вашите лични податоци доверливо и во согласност со законските прописи за заштита на податоците и оваа декларација за заштита на податоците.

Доколку ја користите оваа веб-локација, ќе се собираат разни лични податоци. Личните податоци се податоци со кои можете лично да бидете идентификувани. Оваа декларација за заштита на податоците објаснува кои податоци ги собираме и за што ги користиме. Исто така, објаснува како и за каква цел се случува ова.

Би сакале да истакнеме дека преносот на податоци на Интернет (на пр. при комуникација преку е-пошта) може да има безбедносни празнини. Целосна заштита на податоците од пристап на трети лица не е можна.

Забелешка за одговорното тело
Одговорното тело за обработка на податоците на оваа веб-локација е:

Златко Димески, АЛЕКСАНДАР СПИРКОСКИ ДЕМО 9, 7500 ПРИЛЕП, Р.МАКЕДОНИЈА

Телефон: 389 48 419 090
Е-пошта: orion@cnc.com.mk

Одговорното тело е физичко или правно лице кое самостојно или заедно со други одлучува за целите и начините на обработка на личните податоци (на пр. имиња, адреси на е-пошта итн.).

времетраење на складирање
Доколку не е наведен одреден период на складирање во оваа изјава за заштита на податоците, вашите лични податоци ќе останат кај нас додека целта за обработка на податоците повеќе не важи. Доколку побарате легитимно барање за бришење или отповикање на вашата согласност за обработка на податоците, вашите податоци ќе бидат избришани освен ако немаме други законски дозволени причини за складирање на вашите лични податоци (на пр. периоди на задржување на даночните или трговските закони); во вториот случај, податоците ќе бидат избришани откако овие причини ќе престанат да постојат.

Општи информации за правната основа за обработка на податоци на оваа веб-локација
Доколку сте се согласиле за обработка на податоците, ние ќе ги обработиме вашите лични податоци врз основа на член 6 став 1 писмо GDPR или член 9 став 2 писмо GDPR, доколку се обработуваат посебни категории на податоци според член 9 став 1 GDPR. Во случај на изречна согласност за пренос на лични податоци во трети земји, обработката на податоците се заснова и на член 49 (1) (а) GDPR. Ако сте се согласиле за складирање на колачиња или пристап до информации на вашиот краен уред (на пр. преку отпечаток од прст од уредот), обработката на податоците се заснова и на Дел 25 (1) TTDSG. Согласноста може да се отповика во секое време. Доколку вашите податоци се потребни за да се исполни договорот или да се спроведат преддоговорни мерки, ние ќе ги обработиме вашите податоци

Врз основа на член 6 (1) (б) GDPR. Понатаму, ги обработуваме вашите податоци доколку од нив се бара да исполнат законска обврска врз основа на член 6 (1) (в) GDPR. Обработката на податоците може да се одвива и врз основа на нашиот легитимен интерес во согласност со член 6 став 1 став ѓ GDPR. Следните ставови од оваа декларација за заштита на податоците обезбедуваат информации за релевантните правни основи во секој поединечен случај.

Забелешка за пренос на податоци во САД и други трети земји
Меѓу другото, користиме алатки од компании со седиште во САД или други трети земји кои не се безбедни според законот за заштита на податоците. Доколку овие алатки се активни, вашите лични податоци може да се пренесат во овие трети земји и таму да се обработуваат. Би сакале да истакнеме дека во овие земји не може да се гарантира никакво ниво на заштита на податоците споредливо со она на ЕУ. На пример, американските компании се обврзани да ги објават личните податоци на безбедносните органи без вие како засегнатото лице да можете да преземете правна постапка против тоа. Затоа, не може да се исклучи дека американските власти (на пр. тајните служби) ќе ги обработуваат, оценуваат и трајно ќе ги складираат вашите податоци на американските сервери за целите на следење. Ние немаме никакво влијание врз овие преработувачки активности.

Поништување на вашата согласност за обработка на податоци
Многу операции за обработка на податоци се можни само со ваша изречна согласност. Можете да ја отповикате согласноста што веќе сте ја дале во секое време. Законитоста на обработката на податоците што се одвивала до отповикувањето останува незасегната од отповикувањето.

Право на приговор на собирање податоци во посебни случаи и на директно рекламирање (чл. 21 GDPR)
ДОКОЛКУ ОБРАБОТКАТА НА ПОДАТОЦИТЕ СЕ ЗАСНОВА НА УМЕТНОСТА. 6 ABS. 1 LIT. ИЛИ ЗА ГДПР, ИМАТЕ ПРАВО ДА СЕ ПРИГРИЖИТЕ НА ОБРАБОТКАТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ВО СЕКОЕ ВРЕМЕ ОД ПРИЧИНИ КОИ ПРОИЗЛЕКУВААТ ОД ВАШАТА ПОСЕБНА СОСТОЈБА; ОВА ВАЖИ И ЗА ПРОФИЛИРАЊЕ ВРЗ ОВИЕ ОДРЕДБИ. РЕЗЕКТИВНАТА ПРАВНА ОСНОВА НА КОЈА СЕ ЗАСНОВА ОБРАБОТКАТА МОЖЕ ДА СЕ НАЈДЕ ВО ОВАА ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ НА ПОДАТОЦИТЕ. ДОКОЛКУ СЕ ПРИГРИЖИТЕ, ПОВЕЌЕ НЕМА ДА ГИ ОБРАБОТУВАМЕ ВАШИТЕ ЗАГРИЖЕНИ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ОСВЕН ДА НЕ МОЖЕМЕ ДА ДОКАЖЕМЕ СЕПФИЛНИ ОСНОВИ ЗА ОБРАБОТКАТА КОИ ГИ ПОТРЕБУВААТ ВАШИТЕ ИНТЕРЕСИ, ПРАВА И ПРИГОВОР НА СЛОБОДАТА СПОРЕД 211.

ДОКОЛКУ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ СЕ ОБРАБОТУВААТ ЗА ДИРЕКТНО ОГЛАСУВАЊЕ, ИМАТЕ ПРАВО ДА СЕ ПРИГРИСТИТЕ ВО СЕКОЕ ВРЕМЕ НА ОБРАБОТКАТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА ТАКВИ РЕКЛАМНИ ЦЕЛИ; ОВА ИСТО ВАЖИ ЗА ПРОФИЛИРАЊЕ ДО СТЕПЕН ПОВРЗАН СО ВАКВО ДИРЕКТНО РЕКЛАМИРАЊЕ. ДОКОЛКУ СЕ ПРИГОВАРАТЕ, ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ПОВЕЌЕ НЕМА ДА СЕ КОРИСТАТ ЗА ДИРЕКТНО РЕКЛАМУВАЊЕ (ПРИГОВОР СПОРЕД ЧЛЕН 21 (2) GDPR).

Право на жалба до надлежниот надзорен орган
Во случај на прекршување на GDPR, засегнатите имаат право да поднесат жалба до надзорен орган, особено во земјата-членка на нивниот вообичаен престој, нивното работно место или местото на наводното прекршување. Правото на поднесување жалба не е во спротивност со кој било друг административен или судски правен лек.

Право на преносливост на податоци
Имате право да имате податоци што ги обработуваме автоматски врз основа на ваша согласност или во исполнување на договор што ви е предаден на вас или на трета страна во заеднички, машински читлив формат. Доколку побарате директно пренесување на податоците на друго одговорно лице, тоа ќе се направи само до степен до кој тоа е технички изводливо.

Информации, бришење и корекција
Во рамките на важечките законски одредби, имате право на бесплатни информации за вашите зачувани лични податоци, нивното потекло и примач и целта на обработката на податоците и, доколку е потребно, право на корекција или бришење на овие податоци во секое време. . Можете да не контактирате во секое време доколку имате дополнителни прашања на тема лични податоци.

Право на ограничување на обработката
Имате право да побарате ограничување на обработката на вашите лични податоци. За ова можете да не контактирате во секое време. Правото на ограничување на обработката постои во следниве случаи:

Ако ја оспорувате точноста на вашите лични податоци зачувани од нас, обично ни треба време да го провериме ова. За време на испитувањето, имате право да побарате да се ограничи обработката на вашите лични податоци.
Доколку обработката на вашите лични податоци се случила/се случува незаконски, можете да побарате ограничување на обработката на податоците наместо бришење.
Ако повеќе не ни требаат вашите лични податоци, но тие ви се потребни за да ги остварите, браните или тврдите правните барања, имате право да барате да се ограничи обработката на вашите лични податоци наместо да се бришат.
Ако сте поднеле приговор во согласност со член 21 (1) GDPR, вашите и нашите интереси мора да се одмерат. Сè додека сè уште не е утврдено чии интереси преовладуваат, имате право да барате да се ограничи обработката на вашите лични податоци.

Доколку сте ја ограничиле обработката на вашите лични податоци, овие податоци – освен нивното складирање – може да се користат само со ваша согласност или за тврдење, остварување или одбрана на правни барања или за заштита на правата на друго физичко или правно лице или поради причини за се обработуваат важен јавен интерес на Европската унија или земја-членка.

SSL или TLS шифрирање
Од безбедносни причини и за заштита на преносот на доверлива содржина, како што се нарачки или прашања што ни ги испраќате како оператор на страницата, оваа страница користи SSL или TLS шифрирање. Може да препознаете шифрирана врска по тоа што линијата за адреса на прелистувачот се менува од „http://“ во „https://“ и според симболот за заклучување во линијата на вашиот прелистувач.

Ако е активирана шифрирањето SSL или TLS, податоците што ни ги пренесувате не можат да бидат прочитани од трети страни.

3. Собирање податоци на оваа веб-локација
колачиња
Нашата веб-страница користи таканаречени „колачиња“. Колачињата се мали пакети со податоци и не го оштетуваат вашиот краен уред. Тие се зачувани на вашиот краен уред или привремено за време на сесијата (колачиња за сесија) или трајно (трајни колачиња). Колачињата од сесиите автоматски се бришат по вашата посета. Трајните колачиња остануваат зачувани на вашиот краен уред додека не ги избришете самите или додека не бидат автоматски избришани од вашиот веб-прелистувач.

Во некои случаи, колачињата од компании од трета страна може да се складираат и на вашиот краен уред кога ќе влезете во нашата страница (колачиња од трета страна). Тие ни овозможуваат нам или на вас да користиме одредени услуги на трета компанија (на пр. колачиња за обработка на платежни услуги).

Колачињата имаат различни функции. Многубројните колачиња се технички неопходни бидејќи одредени функции на веб-локациите не би функционирале без нив (на пр. функцијата кошничка или прикажување видеа). Други колачиња се користат за оценување на однесувањето на корисниците или за прикажување реклами.

Колачиња кои се потребни за спроведување на процесот на електронска комуникација, за обезбедување одредени функции што ги сакате (на пр. за функцијата количка) или за оптимизирање на веб-страницата (на пр. колачиња за мерење на веб-публика) (неопходни колачиња). складирани врз основа на член 6 (1) (ѓ) GDPR, освен ако не е наведена друга правна основа. Операторот на веб-локацијата има легитимен интерес за складирање на потребните колачиња за технички без грешки и оптимизирано обезбедување на неговите услуги. Доколку е побарана согласност за складирање колачиња и споредливи технологии за препознавање, обработката се одвива исклучиво врз основа на оваа согласност (чл. 6 став 1 лит. a DSGVO и § 25 став 1 TTDSG); согласноста може да се отповика во секое време.

Можете да го поставите вашиот прелистувач така што ќе бидете информирани за поставувањето на колачиња и да дозволите колачиња само во поединечни случаи, да го исклучите прифаќањето на колачиња за одредени случаи или воопшто и да го активирате автоматското бришење на колачиња кога прелистувачот е затворен. Ако колачињата се деактивирани, функционалноста на оваа веб-локација може да биде ограничена.

Доколку колачињата се користат од трети компании или за цели на анализа, ние ќе ве информираме за тоа посебно во оваа изјава за заштита на податоците и, доколку е потребно, ќе побараме ваша согласност.

согласност со усогласеноста
Нашата веб-локација ја користи технологијата за согласност Complianz за да добие ваша согласност за складирање на одредени колачиња на вашиот краен уред или за употреба на одредени технологии и да го документира тоа во согласност со прописите за заштита на податоците. Давател на оваа технологија е Complianz B.V., Kalmarweg 14-5, 9723 JG Groningen, The Netherlands (во натамошниот текст „Complianz“).

Усогласеноста е хостирана на нашите сервери, така што нема врска со серверите на давателот на усогласеност. Complianz зачувува колаче во вашиот прелистувач за да може да ви ја додели дадената согласност или нејзино отповикување. Податоците собрани на овој начин се чуваат додека не побарате од нас да ги избришеме, самите да го избришете колачето за усогласеност или целта за складирање на податоците повеќе не важи. Задолжителните законски барања за задржување остануваат непроменети.

Complianz се користи за да се добие законски потребната согласност за употреба на колачиња. Правната основа за ова е член 6 (1) (в) GDPR.

форма за контакт
Ако ни испратите прашања преку формуларот за контакт, вашите податоци од формуларот за барање, вклучувајќи ги и деталите за контакт што ги наведовте таму, ќе ги зачуваме за целите на обработката на барањето и во случај на дополнителни прашања. Ние не ги пренесуваме овие податоци без ваша согласност.

Овие податоци се обработуваат врз основа на член 6 (1) (б) GDPR доколку вашето барање е поврзано со исполнување на договор или е неопходно за извршување на преддоговорни мерки. Во сите други случаи, обработката се заснова на нашиот легитимен интерес за ефективна обработка на барањата упатени до нас (чл. 6 став. 1 лит. f GDPR) или на ваша согласност (чл. 6 став. 1 лит. a GDPR) ако ова беше прашано; согласноста може да се отповика во секое време.

Податоците што ги внесувате во формуларот за контакт ќе останат кај нас додека не побарате да ги избришеме, да ја отповикаме вашата согласност за складирање или целта за складирање податоци повеќе не важи (на пр. откако вашето барање е обработено). Задолжителните законски одредби – особено периодите на задржување – остануваат непроменети.

Прашање преку е-пошта, телефон или факс
Ако не контактирате преку е-пошта, телефон или факс, вашето барање, вклучувајќи ги сите добиени лични податоци (име, барање) ќе биде складирано и обработено од нас за да го обработиме вашето барање. Ние не ги пренесуваме овие податоци без ваша согласност.

Овие податоци се обработуваат врз основа на член 6 (1) (б) GDPR доколку вашето барање е поврзано со исполнување на договор или е неопходно за извршување на преддоговорни мерки. Во сите други случаи, обработката се заснова на нашиот легитимен интерес за ефективна обработка на барањата упатени до нас (чл. 6 став. 1 лит. f GDPR) или на ваша согласност (чл. 6 став. 1 лит. a GDPR) ако ова беше прашано; согласноста може да се отповика во секое време.

Податоците што ни ги испративте преку барања за контакт ќе останат со нас додека не побарате бришење, не ја отповикате согласноста за складирање или целта за складирање податоци повеќе не важи (на пр. откако вашето барање е обработено). Задолжителните законски одредби – особено законските периоди на задржување – остануваат непроменети.

4. Приклучоци и алатки
Гугл мапи
Оваа страница ја користи услугата за мапи на Google Maps. Давателот е Google Ireland Limited („Гугл“), Гордон Хаус, улица Бароу, Даблин 4, Ирска.

За да ги користите функциите на Google Maps, потребно е да ја зачувате вашата IP адреса. Овие информации обично се пренесуваат на серверот на Google во САД и се складираат таму. Обезбедувачот на оваа страница нема влијание врз овој пренос на податоци. Ако се активираат „Карти на Google“, Google може да ги користи „Гугл фонтови“ за униформно прикажување на фонтовите. Кога повикувате Google Maps, вашиот прелистувач ги вчитува потребните веб-фонтови во кешот на вашиот прелистувач со цел правилно да се прикажат текстот и фонтовите.

Google Maps се користи во интерес на атрактивна презентација на нашите онлајн понуди и за полесно наоѓање на местата што ги посочивме на веб-страницата. Ова претставува легитимен интерес во смисла на член 6 став 1 Писмо f GDPR. Доколку е побарана соодветна согласност, обработката се одвива исклучиво врз основа на член 6 став 1 писмо a GDPR и член 25 став 1 TTDSG, доколку согласноста вклучува складирање на колачиња или пристап до информации во уредот на корисникот (на пр. отпечаток од прст од уредот) во смисла на TTDSG. Согласноста може да се отповика во секое време.

Преносот на податоци во САД се заснова на стандардните договорни клаузули на Комисијата на ЕУ. Детали може да се најдат овде: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ и https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Можете да најдете повеќе информации за ракување со кориснички податоци во декларацијата за заштита на податоците на Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.