отпечаток

Zlatko Dimeski

ALEXANDAR SPIRKOSKI DEMO 9,

7500 PRILEP, R.MACEDONIA

Контакт

Phone: ++ 389 48 419 090

Telefax: ++ 389 48 419 090

E-mail: orion@cnc.com.mk

Решавање на спорови со ЕУ

Европската комисија обезбедува платформа за онлајн решавање спорови (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Нашата е-пошта може да се најде погоре во известувањето на страницата.

Постапка за решавање на спорови пред арбитражен одбор за потрошувачи

Ние не сме подготвени или обврзани да учествуваме во постапки за решавање спорови пред арбитражен одбор за потрошувачи.

Оваа страница е создадена од:

ДиКОНЗЕПТ – агенција за маркетинг и веб дизајн
Пазар 12
91472 Ипшеим
тел. 09846 / 97 78 451
До страницата ДиКОНЗЕПТ