Квалитетот, животната средина и заштитата на политиката за здравје и безбедност во ОРИОН ИНЖЕНЕРИНГ ПРИЛЕП се заснова на:

Надминување на барањата на клиентите

Препознавајќи ги барањата на засегнатите страни и одличниот однос со нив

Постојана грижа за долгорочна и квалитетна соработка со сите засегнати страни, со цел обезбедување квалитетни услуги

Вклучување на сите вработени во системот за управување со квалитетот, животната средина и заштитата на здравјето и безбедноста

Висока стручност и компетентност на вработените преку континуирана обука и едукација

Јасно идентификување на ризиците и можностите, преземање мерки и активности за подобрување

Подобрување на знаењето и свеста на вработените, одржување на организациското знаење

Посветеност на зачувување и унапредување на животната средина и здравјето и безбедноста на своите клиенти, добавувачи и вработени

Постојано стремејќи се да ги подобри своите активности и услуги во согласност со животната средина, преку доследно почитување на законите, прописите и стандардите

Имплементација, одржување и континуирано подобрување на квалитетот, животната средина и заштитата на системот за управување со здравјето и безбедноста

Континуирано разгледување на политиката за квалитет, животна средина и заштита на здравјето и безбедноста, од страна на највисокото раководство најмалку еднаш во 12 месеци

Ние сме должни да ги исполниме барањата на Законската регулатива за здравје и безбедност и животна средина

Се стремиме кон селекција и намалување на количината на отпад како и зачувување на ресурсите и инвестициите и енергетска ефикасност

Посветени сме на исполнување на барањата на Законската регулатива за заштита на здравјето и безбедноста, на вработените, соработниците и добавувачите

Контактирајте со нас денес

+ 389 48 419 090

orion@cnc.com.mk

Заштита на податоци

13 + 3 =