У С Л У Г И во ОРИОН ИНЖЕНЕРИНГ

 • Стругање, ЦНЦ стругање
 • Глодање, ЦНЦ глодање
 • Електроерозија со електрода, ЦНЦ електроерозија со жица
 • Брусење
 • Гравирање
 • Штанцање
 • Термичка обработка
 • Машинска обработка на мали и средни серии
 • Машино-браварски услуги
 • Замена на клипни вретена на хидаулични клипови
 • Останати услуги како ремонт на пумпи,редуктори,хидраулични клипови и сл.

 

П Р О И З В О Д С Т В О  во ОРИОН ИНЖЕНЕРИНГ

Резервни делови по порачка за разни машински констукции по пример, без техничка документација и по сопствена техничка документација во писмена или електронска форма (примаме порачки по интернет) како на пример:

 • Осовини,ракавци и вратила
 • Цилиндрични запчаници со прави и хеликоидни заби,назабени вратила
 • Ланчаници
 • Нутови и осовини и полуосовини со нутови
 • Клинести и запчести  ременици
 • Полжавни парови

Од разни видови материјали  како челици со разни квалитети, алумуниум, бронза, месинг, пластика, композитни материјали и др. Исто така изработуваме делови и опрема од ИНОКС – прокрон за потребите на прехрамбената индустрија во нашата област.


Разни алати како:

 • Алати за лиење пластика
 • Алати за бризгана пластика
 • Алати за пробивање, виткање и просекување на лимови

Изработката на алатот се врши према пример, идеја, врз основа на наша сопствена или доставена конструкција од страна купувачот, по договор. По желба може на се нарача и готов производ за кој ќе изготвиме техичка документација. Со оглед на нашите можност за изработка на алати  на нашите клиенти им нудиме можност за изработка на делови од лим, челик или пластика до 60гр. при што трошоците за одржување на алатот ги сноси нашата компанија.


 • Изработка на машински конструскции по порачка
 • Елеватори со помали димензии (Ф110х6000 мм)
 • Громобрани
 • Изработка и монтажа на прохромска ограда
 • Сопствено производство на браварски ментешиња
 • Сопствено производство на земјоделска опрема како : трокрилни и четвотокрилни брани, ралници(емеши), клинови за брани, штици, оплати како и резервни делови за агарагната дејност (комбајнски делови, делови за преси)